ANBI

De Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid Veluwe’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid Veluwe’

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 809231980

Het post- of bezoekadres:
Hof van Sint Pieter 27
6721 TN  Bennekom

De stichting heeft ten doel:

  • Het oprichten, beheren, coördineren, in stand houden en (doen) exploiteren van één of meer locaties voor huisvesting voor senioren;
  • Het bieden van ondersteuning aan senioren  in onder andere de seniorenflats De Aleidahof en De Timanshof te Bennekom en De Roosebrink te Wageningen;
  • Het ondersteunen van het vrijzinnig-religieuze gedachten goed;
  • Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het verkorte beleidsplan kunt u via deze link downloaden.

Functie en namen van bestuurders:

Voorzitter: Nora van den Broek
Secretaris: Paul Stegenga
Penningmeester: Derk Jan Niezing
Algemeen bestuurslid: Anja van Rijswijk

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
De Raad van Advies en Toezicht ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 250,-.

Sociaal jaarverslag

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2022 kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording

De staat van baten en lasten over 2022 kunt u hier downloaden.

ANBI Publicatieplicht

Voor het standaardformulier ANBI publicatieplicht kunt u hier downloaden.